Ana Sayfa
Hakkımızda
Yönetmelik

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Madde 1- Sakarya Üniversitesine bağlı olarak “Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi” (SESAM) adıyla bir araştırma ve uygulama merkezi kurulmuştur.

Amaç

Madde 2- Merkezin amacı, Sakarya ilini ve çevresini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren, ekonomik, ticari, sosyal, tarihi, idari, kültürel, tarımsal ve endüstriyel alanlarda araştırma, inceleme ve uygulamalar yapmak, bunları ilgili kuruluşlara aktarmaktır.

Çalışma Alanı

Madde 3- Merkez, 2 nci maddede yazılı amaçlara ulaşmak için aşağıdaki çalışmaları yapar:

a) Bilimsel araştırma, inceleme ve uygulama yapar ve yaptırır, bu tür çalışmalara katılır ve teşvik eder.                                                           

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller ve eğitim programları düzenler.

c) Merkezin çalışma alanı kapsamında kamu ve özel sektör kuruluşlarının karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik araştırma ve inceleme yapar; görüş bildirir; rapor hazırlar; danışmanlık hizmeti sunar; işbirliği yapar, proje ve benzeri çalışmaları yürütür.                          

d) Çalışma alanı ile ilgili konular  üzerinde  eğitim  ve geliştirme  programları  düzenler;

programları başarı ile tamamlayanlara sertifika verir.

e) Çalışmaları ve faaliyetleri ile ilgili konularda yayın yapar.

f) Merkezin ilgi alanında araştırma ve uygulama yapacak Sakarya Üniversitesi öğretim elemanlarını teşvik eder.

Merkezin organları

Madde 4- Merkezin organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu

b) Merkez Müdürü

Yönetim Kurulu

Madde 5- (Değişik: RG 3/3/2005-25744) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcısı ve konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektörün önerdiği altı aday içinden Üniversite Yönetim Kurulunca seçilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(Değişik: RG 3/3/2005-25744) Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine ayda en az bir defa toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır.

Yönetim kurulu, başkanın çağrısı üzerine her ay ya da işin gerekli kıldığı hallerde daha sık toplanır. Yönetim kurulunun toplantı nisabı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Oylarda eşitlik durumunda başkanın oyu iki oy yerine geçer.

Yönetim Kurulunun görevleri

Madde 6- Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kuruluş amaçları doğrultusunda merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar alır. Merkezin inceleme, araştırma, eğitim, uygulama ve yayın faaliyetlerine ve bu hususta her türlü idari ve mali tedbirin alınmasına karar verir.

b) Merkezin gelir ve giderlerine ilişkin esasları, ilgili mevzuatı dikkate alarak tesbit eder.

c) Müdürün geçmiş yıla ilişkin hazırlayacağı faaliyet raporunu değerlendirir ve bir sonraki döneme ait çalışma programını görüşerek karara bağlar.

d) Merkez bünyesinde, konuların özelliklerine göre çeşitli çalışma grupları oluşturur ve bu grupların çalışmalarına nezaret eder.

e) Araştırma ve uygulama projelerini yapacak proje ekiplerini ve yöneticilerini belirler.

f) Müdürün getireceği diğer konuları görüşerek karara bağlar.

Merkez Müdürü

Madde 7-  (Değişik: RG 3/3/2005-25744)

Merkez Müdürü, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü tekrar görevlendirilir. Merkez Müdürü, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

Madde 8- (Değişik: RG 3/3/2005-25744)

Merkez Müdürü kendisine yardımcı olmak üzere, merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından bir tane müdür yardımcısı seçebilir ve Rektörün bilgisine sunar. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, görevlendireceği yardımcısı ya da Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisi vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Merkez Müdürü görevlendirilir.

Müdürün Görevleri

Madde 9- Merkez müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil eder.

b) Yönetim kurulunun kararlarını uygular ve merkezi yönetir.

c) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini; araştırma, inceleme, uygulama, eğitim ve yayın çalışmalarını düzenler ve denetler.

d) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili araştırma ve uygulama merkezleri, kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapar.

e) Merkezin çalışması ve faaliyetleri ile ilgili raporları hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.

f) Yıllık bütçe tasarısını hazırlar ve onay için yönetim kuruluna sunar.

g) Araştırma ve uygulama projeleri ile ilgili ekipleri ve yöneticileri belirler ve görevlendirmelerini sağlamak üzere yönetim kuruluna sunar.

h) Merkezin gelir ve giderlerine ilişkin  esasları, ilgili mevzuatı dikkate alarak hazırlar ve yönetim kurulunun onayına sunar.

Destek Hizmetleri

Madde 10- Merkezin idari ve teknik hizmetleri, Rektörlükçe görevlendirilecek personel tarafından yürütülür.

Mali Konular

Madde 11- Merkezin gelirleri şunlardır:

a) Sakarya Üniversitesi bütçesinden ayrılacak ödenekler.

b) Benzer araştırma kurumlarından sağlanan fonlar.

c) Her türlü yardım, bağış ve vasiyetler.

d) Kurs, seminer, eğitim gibi faaliyetler ile hazırlanan proje, rapor ve benzeri hizmet ve yayınlardan sağlanan gelirler.

e) Yayın gelirleri ve telif ücretleri.

f) Merkezin faaliyet ve hizmetlerinden yararlanma ücretleri.

Madde 12- Merkezin giderleri şunlardır:

a) Bilimsel toplantı, araştırma, inceleme ve yayın için yapılan harcamalar.

b) Yönetim giderleri.

c) Ulaştırma ve haberleşme giderleri.

d) Merkezin faaliyet alanına giren konularda başarılı çalışma yapan öğretim elemanı, öğrenci, kişi ve kuruluşlara verilen ödüller.

e) Sosyal faaliyetlerle ilgili giderler.

f) Telif ve danışmanlık giderleri. 

g) Yönetim kurulu kararı ile yapılacak diğer giderler.

İta Amiri

Madde 13-  İta amiri Rektördür. Rektör, yetkisinin tamamını veya bir kısmını Merkez Müdürüne devredebilir.

Madde 14- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Madde 15- Bu yönetmelik Resmi Gazetede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 16- Bu yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.