Ana Sayfa
Duyurular
Sesam, Amerika’daki Türk İşçileri Araştırdı

SESAM, Amerika’daki Türk İşçileri Araştırdı

SESAM, Sakarya araştırmalarının yanı sıra, yurt dışı araştırmalarına da devam ediyor.

Sakarya üniversitesi Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM), Amerika’daki Türk işçiler üzerine bir araştırma yaptı.

SESAM Müdürü Doç. Dr. M. Çağlar Özdemir danışmanlığında, SAÜ yüksek lisans öğrencisi Recep Uzunalioğlu, 8 ay Amerika’da ikamet ederek bir araştırma yaptı. Araştırmada, Amerika’ya göç eden Türklerin durumlarına ilişkin analizlere yer verildi.

“ABD’ye Türkiye’den Göç Eden İşgücünün Analizi” konulu araştırma ile ilgili açıklama yapan SESAM Müdürü Doç. Dr. M. Çağlar Özdemir, Türkiye’den Amerika’ya göçün 1800’lü yıllarda başladığını ve halen devam ettiğini belirterek, göç etme kararı alırken ve göç sürecinde birçok sorunla karşı karşıya gelindiğini söyledi. Özdemir, “Yapılan tespitlere göre Amerika’da 552,299 Türk bulunuyor. İnsanların göç etme kararı alması, göç etmesi ve gittikleri ülkeye yerleşmesi zor ve sorunlu bir süreç, ama göç etmekle bu zorluklar ne yazık ki sona ermiyor. Göç ettikleri yerde de sorunlar devam edebiliyor. 1800’lü yıllardan bugüne Amerika’ya göç edilmesinin temelinde ekonomik, sosyal ve siyasi etkenlerin yanı sıra, ortaya çıkan dünya savaşları gibi birçok faktör etkili olmuş, olmaya devam ediyor. Göç etme sürecinde birçok sorunla karşılaşıldığı gibi, Türklerin ABD’de işgücü piyasasına katılırken veya işgücü piyasasından çıkarken de birçok sorunla karşıtlığın söylemek mümkün” ifadelerini kullandı.

ABD’ye göçte çoğunluk %37 ile Marmara Bölgesinden

ABD New Jersey eyaleti Paterson bölgesinde 8 ay ikamet ederek çalışmayı bizzat yürüten yüksek lisans öğrencisi Recep Uzunalioğlu da araştırmayı 142 kişi üzerinden yürüttüklerini söyledi. 8 ay boyunca Türkiye-ABD arasında sürekli iletişim halinde olduğunu belirten Uzunalioğlu, “Araştırma, ABD’ye göç etmiş ve burada işgücü piyasası içinde bulunan Türk çalışanların durumlarını ve sorunlarını tespit etmek amacıyla yapıldı. Ayrıca, ABD’de yaşayan Türklerin mevcut durumlarından memnuniyeti ve ileride Türkiye’ye dönme isteklerinin tespiti de araştırma amacının içinde yer almakta. Çalışmada, ABD New Jersey eyaleti Paterson bölgesinde yaşayan 142 Türk göçmene düzenlenen anket sonucunda elde edilen bulgular değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir. Ankete katılanların yüzde70,4’ünü erkekler oluştururken yüzde 26,9’unu kadınlar oluşturmaktadır. Katılımcıların yaş aralığına bakıldığında 25-34 ve 35-44 yaş aralığında bulunanların, genel oran içinde yüzde 60,6’sını oluşturduğunu söylemek mümkündür. Eğitim düzeyleri dağılımı ise yüzde 49,3’ü üniversite, yüzde 33,1’i lise mezunu şeklindedir. Buradan hareketle ankete katılan kişilerin çoğunluğunu üniversite mezunları ve lise mezunlarının oluşturduğu, en düşük oranın ise yüzde 4,2 ile yüksek lisans grubuna ait olduğu görülmektedir. Türkiye’den ABD’ye göç edenlerin daha çok ekonomik sebepli ve eğitim amaçlı olduğu söylenebilir. 142 kişinin yüzde 37,3’ü Marmara bölgesinden ABD’ye göç ederken bu sırlamayı yüzde 21,1 ile İç Anadolu, yüzde 16,9 ile Karadeniz ve yüzde 11,3 ile Ege bölgesi takip etmektedir” şeklinde konuştu.

Kendi mesleklerinin dışında işlerde çalışıyorlar

Meslek gruplarına yönelik elde edilen bulgular konusunda ise Uzunalioğlu, “Ankete katılan katılımcıların meslek gruplarını incelediğimizde, 142 kişiden 14 kişi bu soruyu yanıtsız bırakırken yüzde 35’inin şoför, yüzde 13,4’ünün restoran işlerinde, yüzde 12’sinin mühendis, yüzde 9,2’inin marangoz yüzde 9,1’inin satış elemanı olduğu gözlenmiştir. Bununla birlikte yapılan araştırmalara göre genel olarak Türkler‘ in genel olarak düşük ve orta düzeyde işgücü piyasasında yer almakta ve bu kişiler genelde restoranlarda, bebek bakıcılığı, şoför, satış elemanı ve marangoz gibi işlerde çalışmaktadır. Ankete katılan katılımcıların yüzde 47,9’u nitelikli işlerde çalışırken yüzde 38,7’si niteliksiz işlerde istihdam etmekte, yüzde 10,6’sı ise günlük işlerde çalışmaktadır. Ankete göre katılımcıların genellikle üniversite ve lise mezunundan oluşmasına rağmen bu katılımcıların yüzde 75’e yakını kendi mesleği dışında bir meslekle uğraştığı görülmüştür. Katılımcıların yüzde 54,2’si çalıştığı işten dolayı toplumda saygınlık gördüğünü düşünürken, yüzde 24,6’sı bu soruya hayır yanıtını vermiştir” dedi.

Haftada 45 saatten fazla çalışıyorlar

Araştırmada çalışma saatlerine ve kazançlar konusunda da bulgular elde edildiğinden söz eden Uzunalioğlu, “Katılımcıların haftalık çalışma saatlerine baktığımızda yüzde 60’a yakınının 45 saat ve üzeri çalıştığı, yüzde 25’e yakının ise 40-45 saat çalıştığı söylemek mümkündür. Buradan hareketle ücret düzeylerini artırmak için insanların daha çok çalışmayı tercih ettiğini söyleyebiliriz. Aylık gelir düzeyleri incelendiğinde, ankete katılanların yüzde 40,1’nin 3000+$ gelir elde ettiği, yüzde 21,8’inin ise 2000-2500$ aylık gelir elde ettiğini söylemek mümkündür. Bu bağlamda ankete katılanların yüzde 60’ından fazlasının aylık gelir düzeyinin 2000$ üzerinde olduğunu ve ortalamanın üstünde olduğunu söyleyebiliriz. Aylık geliri en az ücret aralığının ise yüzde 8,5 ile 1000-1500$ gelir elde eden gruba ait olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Türkler’ in ABD’ye göç etmesindeki en önemli neden ekonomik yönlü nedenler olduğu göz önünde tutulduğunda katılımcıların yüzde 53,5’inin aldığı ücretten memnun olduğunu söylerken %45,1’i aldığı ücretten memnun olmadığını belirten Uzunalioğlu, “Oranlara bakılacak olursa ABD’ye göç ederken ücret düzeylerini artırma düşüncesinde olanların oranının yüksek olduğu, bununla birlikte ABD’de istediği ücret düzeyini alamayanların azımsanmayacak kadar çok olduğunu söylemek mümkün ifadelerini kullandı.

Ücretler düşük, fırsat eşitliği yok

Uzunalioğlu, katılımcıların elde ettikleri gelir seviyeleri benzer iş/meslek çerçevesi kapsamında ABD vatandaşları ile kıyaslandığında, yüzde 49,3’ü ABD vatandaşlarından daha az gelir elde ettiğini düşünürken, yüzde 17,6’sı fazla, yüzde 31,7’si ise benzer gelir elde ettiğini düşünmekte olduğunu söyleyerek. “Katılımcıların yüzde 90’a yakını sosyal güvenlik haklarından yararlanmaktadır. Katılımcıların yüzde 48,6’sı ABD istihdam kurumlarının iş bulma sürecinde yardımcı olmadığını düşünürken, yüzde 19’u yardımcı olduğunu düşünmekte, yüzde 31’i ise ABD istihdam kurumlarının bu süreçte yetersiz olduğu kanaatindedir. İşverenlerin işe girme sürecinde herkese aynı imkanı diğer bir deyişle eşit fırsatlar sunup sunmadığı sorusuna, yüzde 45’8’i evet derken, yüzde 52’1 hayırı işaretlemiştir. Oranlar, katılımcıların verdiği cevapların birbirine çok yakın olduğu göstermektedir. Bu bağlamda piyasada eşit fırsatlar sunan işverenler kadar fırsat eşitsizliği yaratan işverenlerinde olduğunu söylemek mümkündür” şeklinde konuştu.

Yüzde 45’i dönmek istiyor

ABD’ye göç eden Türkler’ in geri dönme istatistiklerini araştırdıklarını belirten Uzunalioğlu, “Araştırma sonuçlarına göre, ankete katılanların yüzde 45,1’i dönme eğilimi içinde, yüzde 38,7’si geri dönmeyi düşünmemekte, yüzde 14,8’i ise kararsız. Geri dönme eğiliminde olan kişiler, belli bir birikim elde edip anavatana dönme düşüncesinde olanlardır. Bununla birlikte adaptasyon sorunu yaşayan, eğitim faaliyetleri biten, emekli olan insanların da geri dönme eğiliminde olduklarını söylemek mümkün” ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar